.:: БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ::.


 

КЛАСИЧЕСКО, Т.Е. СЪВРЕМЕННО

Това е последната книга на С. Хаджикосев, посветена на българската литература. Тя се състои от три раздела: теоретически стаии, статии, посветени на поезията и стаии за прозата.
Тиражът не е обозначен, но поради изчерпването му и големия интерес към книгата, бе подготвено второ, преработено и допълнено издание. В това издание, публикувано през 1994 г., има съществени промени и допълнения към втория и третия раздел.
След 1994 г. С. Хаджикосев изоставя заниманията с българска литература, а през 1998 г. пристъпва към написването на многотомна "Западноевропейска литература", над която работи и досега.

Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 1992, 130 страници - pdf.

 

Симеон Хаджикосев "Класическо, т.е. съвременно"

 

ВЪЛШЕБНИЯТ СВЯТ НА ДЕТСТВОТО

"Вълшебният свят на детството" е крачка напред при усвояването на трудния терен на детско-юношеската литература.
В книгата са обособени три раздела: "Проблеми на детско-юношеската литература", "Наблюдения и преценки" и "Из световната класика". Първият раздел включва три големи проблемни статии, посветени на съвременната българска детско-юношеска литература. Вторият раздел съдържа десет рецензии за новоизлезли навремето книги на популярни писатели. В третия раздел без промяна от "Завръщане в детството" е поместена само статията "Завръщане при Андерсен".

Изд. "Отечество", София, 1989, 138 страници - pdf.

 

Симеон Хаджикосев "Вълшебният свят на детството"

 

ВЕЧНОТО В ПРЕХОДНОСТТА

"Вечното в преходността" е третата книга на С. Хаджикосев, свързана с проблематиката на българския символизъм. За разлика от другите две книги тя няма монографичен характер, а е съставена от студии и статии, свързани с проблематиката на българския символизъм. Новото е в това, че авторът приобщава към проблематиката на символизма и тази на ранния български модернизъм (П. П. Славейков, П. Яворов, К. Христов, Д. Бояджиев). Заглавието е скрит цитат из поезията на Пенчо Славейков.

Изд. "Български писател", София, 1987, 196 страници - pdf.

 

Симеон Хаджикосев "Вечното в преходността"

 

РАН БОСИЛЕК

Литературно-критическото изследване е посветено на творчеството на един от класиците на българската литература за деца - Ран Босилек. Симеон Хаджикосев обяснява както някои важни моменти от жизнения път на писателя, така и съдбовната му свързаност с детската литература, като едновременно с това прави конкретен анализ на неговите поетични и белетристични творби.

Изд. "Отечество", София, 1985, 104 страници - pdf.

 

Симеон Хаджикосев "Ран Босилек"

 

КРИТИЧЕСКИ ПРИЦЕЛИ

"Критически прицели" е уникална книга не само за творчеството на С. Хаджикосев, но и за критиката от социалистическия период. В нея той е събрал отрицателните си статии и рецензии, написани през двадесетилетието на участието му в литературния живот.
Книгата е съставена от 17 статии, писани по различно време. Някои от тях са свързани с чуждестранни автори и техни творби, други са по общи проблеми на съвременната литература - за т.н. сив поток, за състоянието на критиката, за академическите "Очерци по съвременна българска литература. В няколко статии се критикуват изключително влиятелните навремето Тончо Жечев, Здравко Петров и Кръстьо Куюмджиев.

Изд. "Народна младеж ", София, 1985, 150 страници - pdf.

 

 

КРИТИЧЕСКИ ПИСМА

В "Критически писма" на Симеон Хаджикосев читателят ще се запознае с културния живот в Мадрид, ще надникне в богатите художествени галерии на прочутата испанска столица, ще се докосне до творческия свят на художници като Ел Греко, Гойя, Рибера, Сурбаран и Мурильо. Със същите писма авторът ни въвежда и в културния живот на Франция; запознава ни с литературните награди "Гонкур" и "Рьонодо"; разглежда творбите на някои от наградените автори, полемизира, споделя свои мисли и становища.

Изд. на Отечествения фронт, София, 1984, 120 страници - pdf.

 

 

СРЕД НЕЗАБРАВИМИТЕ СТРАНИЦИ

Това е най-тиражираната измежду книгите на С. Хаджикосев, посветени на българската литература, излязла в тираж 20 000 екземпляра.
Авторът е поместил седемнадесет свои статии за конкретни литературни творби, предимно от класиката, писани по различно време и печатани в литературния печат или в други книги на С. Хаджикосев.
Някои от поместените в книгата статии имат приносен характер с редица новаторски виждания относно поетиката на българската поезия и проза.

Изд. "Народна просвета", София, 1984, 166 страници - pdf.

 

Симеон Хаджикосев "Сред незабравимите страници"

 

ОТБЛИЗО И ОТДАЛЕЧ

Книгата "Отлизо и отдалеч" е сред най-впечатляващите книги на С. Хаджикосев, посветени на българската литература. Петият раздел е посветена на френската литература и съдържа 275 стр., а намек за това е заглавието, което носи. Наименованията на останалите раздели са "Процеси в съвременната проза", "Прелиствайки златните страници", "Белетристични профили" и "Впечатления". Студиите от първия раздел "Типология на съвременния български разказ" и "Ппоблеми на съвременната българска новела" са принос към поетиката на новата българска литература.

Изд. "Български писател", София, 1982, 276 страници - pdf.

 

Симеон Хаджикосев "Отблизо и отдалеч"

 

ЗАВРЪЩАНЕ В ДЕТСТВОТО

За "Завръщане в детството" авторът получи през 1981 г. наградата на МНП "П. Р. Славейков" за критическа книга, посветена на детско-юношеската литература.
Тук е поместена голямата статия за Андерсен, както и портрет на немския романтик Ернст Теодор Хофман. Редица приносни моменти има в студиите, посветени на големите български приказници А. Каралийчев, Ран Босилек и Г. Русафов, за чието утвърждаване като класик на родната приказка определена заслуга има С. Хаджикосев. В книгата са поместени и рецензии за книги на утвърдени майстори на детско-юношеската литература като Радой Киров, Салис Таджер, Георги Струмски, Кръстьо Станишев, Атанас Стоянов и Максим Асенов.

Изд. "Отечество", София, 1980, 96 страници - pdf.

 

 

КРИТИЧЕСКИ ДЕЛНИЦИ

Това е сред по-малко известните книги на Симеон Хаджикосев. Посветена е главно на проблема на съвременната българска литература. Състои се от три раздела: "Поезията - оръжие за по-добър свят", "Проблеми на съвременната литература" и "Наблюдения върху прозата". Както и останалите литературнокритически книги на автора, тя е съставена от статии и рецензии, пебликувани в литературния печат. Кратката студия "Преображения на романа" от втория раздел е принос към поетиката на съвременната българска литература. Наблюденията върху дилогията на Вера Мутафчиева "Алкивиад Велики" и "Алкивиад Малки" (1975-76) са най-задълбоченото, написано за тези творби и досега.

Изд. "Народна младеж ", София, 1979, 140 страници - pdf.

 

Симеон Хаджикосев "Критически делници"

 

БЪЛГАРСКИЯТ СИМВОЛИЗЪМ

Това е втората книга на С. Хаджикосев, посветена на проблематиката на българския символизъм. Тя се състои от четири студии: "Проблеми на българската символистика и на символистичната естетика", "Към естетиката на българския символизъм", "Поетика на българския символизъм" и "Хуморът и сатирата и българският символизъм".
Опирайки се на изводите и наблюденията от първата книга върху тази проблематика, в тази книга авторът мотивира по-подробно и убедително тезата си за самобитния характер на родния символизъм, която през следващото десетилетие бе подета и доразвита от автори като Розалия Ликова и стоян Илиев.

Изд. "Български писател", София, 1979, 164 страници - pdf.

 

Симеон Хаджикосев "Българският символизъм"

 

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА КРИТИКА

"През погледа на критика" е книга малко по-различна по концепция в сравнение с "Критически пристрастия". Тя е съставена от три раздела, озаглавени "Становища", "Портрети" и "Преценки". Първият раздел включва шест статии, сред които се открояват "Жанрови тенденции в съвременния роман" и прегледът на поезията от тридесетилетието 1944-1974 г.
Сред творческите портрети на писатели от втория раздел се открояват "Творческият свят на Чудомир" и "Проза на нравствените колизии и урбанизма".
В последния раздел са представени разгърнати рецензии за десетина книги, излезли навремето.

Изд. "Наука и изкуство", София, 1978, 210 страници - pdf.

 

Симеон Хаджикосев "През погледа на критика"

 

КРИТИЧЕСКИ ПРИСТРАСТИЯ

Заедно с "През погледа на критика" и "Отблизо и отдалеч" това е сред най-сполучливите книги на С. Хаджикосев за съвременна българска литература.
Като изключим встъпителната статия "Традиция и новаторство", която е въведение, тя е съставена от два раздела, озаглавени "Поетически портрети" и "Нови търсения в прозата".
Заслужава внимание статията "Александър Геров без грим и ретуш", в която критикът за първи път издига тезата за Геров като поет наивист.
Специално написаната за книгата статия "Към източниците на българския национален дух", посветена на романа на Ем. Станев "Антихрист", не е печатана другаде.
Повечето от поместените в книгата статии не са остарели и досега, повече от 30 години след публикуването им.

Изд. "Български писател ", София, 1977, 218 страници - pdf.

 

 

ПАТРИОТИЗЪМ, ПАРТИЙНОСТ И ТВОРЧЕСКО ВДЪХНОВЕНИЕ

Необичайното за днешното око заглавие и художествено оформление се дължи на това, че тя е подготвена от "Комсомолска редакция" към изд. "Народна младеж", която публикуваше идеологическа обществено-политическа литература и книгата трябваше да бъде издадена в духа на тогавашната конюнктура. Това обяснява и изискването да бъде съпроводена с текст, подобен на първата статия, свързан с актуалното политическо мислене.
Извън това тя е изцяло литературнокритическа книга. Сред студиите заслужава внимание погледа на сатиричната поезия от 60-те години, както и "Хилядолетната младост на българската поезия", поместена като предговор към "Antologie de poezie bulgara de la inceputuri pina azi", изд. Minerva, Bucureşti, 1977.
Във втората част са представени творчески портрети на поетите Павел Матев, Владимир Голев, Кольо Севов и Георги Константинов.

Изд. "Народна младеж ", София, 1975, 202 страници - pdf.

 

Патриотизъм, партийност и творческо вдъхновение

 

БЪЛГАРСКИЯТ СИМВОЛИЗЪМ И ЕВРОПЕЙСКИЯТ МОДЕРНИЗЪМ

Това е четвъртата книга на С. Хадкикосев. Ученият лансира нова теза за българския символизъм, че символизмът в България, макар и развил се под влиянието на модни европейски образци, развива на наша почва някои специфични белези, които го отличават от водещите европейски школи на символизма.
Амбицията на автора е да разшири обхвата на това сравнително изследване.

Изд. "Наука и изкуство ", София, 1974, 240 страници - pdf.

 

Симеон Хаджикосев "Българският символизъм и европейският модернизъм"

 

ПРОЗА И ВРЕМЕ

Малка, кратка и концептуална книга, съдържаща само две студии: "Младата българска белетристика през последните години" и "Преображенията на романтичното и антиромантичното". Втората студия анализира актуалното творчество на трима от най-изявените белетристи по онова време в българската литература Андрей Гуляшки, Камен Калчев и Павел Вежинов.

Изд. "Български писател", София, 1972, 130 страници - pdf.

 

Проза и време

 

ПОЕЗИЯ, ПРОЗА, КРИТИКА

Това е първата книга на Симеон Хаджикосев. В нея са обособени четири тематични раздела: "Прелиствайки златните страници", "Пътищата на белетристиката. Бележки за критиката", "Проблеми на поезията" и "Портрети и скици".
В първия раздел са включени три статии, илюстриращи усилията на автора за нов прочит на българската класика.
От втория раздел внимание заслужават статиите "Съвременното творческо светоусещане в последните книги на И. Петров и Й. Радичков" и "Пластична проза". В първата критикът се е спрял на две от физиономичните книги от новата българска проза - "Преди да се родя" на Ивайло Петров и "Барутен буквар" на Йордан Радичков.
Специално за книгата е написана статията "Кръстю Куюмджиев и артистичната критика", в която са анализирани успехите, но главно недостатъците на т. нар. артистична критика.
От третия раздел внимание заслужават наблюденията в "Орфичност" и съвременност", а от последния - творческия портрет на даровития поет Първан Стефанов.

Изд. "Народна младеж ", София, 1971, 226 страници - pdf.